§1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych w ramach wypożyczalni działającej pod marką MARTINA CARS.
2. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich umów najmu zawieranych z MARTINA CARS, chyba że umowy stanowią inaczej.

§ 2 Opłaty za wynajem

1. Najemca poniesie wszelkie koszty związane z zawartą umową najmu lub opłatami wymienionymi w obowiązujących taryfach MARTINA CARS dostępnych na stronie www.martinacars.pl oraz wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej:
– odsetek ustawowych w przypadku osób fizycznych,
– odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku podmiotów gospodarczych

§3 Wynajem i zwrot pojazdu

1. Najem samochodu rozpoczyna się i kończy zgodnie ze wskazanym okresem najmu zawartym w umowie najmu i protokole zdawczo-odbiorczym.
2. W przypadku wątpliwości okres najmu jest potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym wskazane są daty fizycznego oddania pojazdu w używanie i jego zwrotu.
3. Do używania pojazdu upoważnione są wyłącznie osoby wskazane w umowie.
4. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat w dniu wydania pojazdu, posiada stałe miejsce zamieszkania, ważny dowód osobisty lub paszport a także posiada ważne prawo jazdy.
5. MARTINA CARS oświadcza, że wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego używania.
6. Najemca otrzymuje pojazd czysty w środku i na zewnątrz i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w takim samym stanie.
7. Za oddanie brudnego pojazdu z zewnątrz Najemca zapłaci karę w wysokości 50 zł.
8. Za oddanie brudnego pojazdu wewnątrz Najemca zapłaci karę w wysokości 50 zł.
9. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pojazdu będą usuwane na koszt Najemcy.
10. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu. Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego parametrom uszkodzonego koła.
11. Wynajęty pojazd dostarczony jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony opłatą za brakujące paliwo oraz kosztami jego zatankowania w wysokości 300 zł.
12. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia MARTINA CARS lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu.
13. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków.
14. Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko osobie zatrudnionej w MARTINA CARS.
15. MARTINA CARS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszego regulaminu.
16. MARTINA CARS nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku.
17. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy.
18. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby.
Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 7 dni. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody MARTINA CARS.
19. Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji MARTINA CARS, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych.
20. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura.
21. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu MARTINA CARS przez Najemcę.
22. Integralną część umowy najmu stanowi formularz „Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela MARTINA CARS, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu.
23. Formularz Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela MARTINA CARS na „Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę.
24. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu.
25. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§4 Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura

1. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy MARTINA CARS nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty pojazd.
2. Odpowiedzialność taka wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela MARTINA CARS.
3. W przypadku braku potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela MARTINA CARS na formularzu „Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu” oraz stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, innego niż te, które zostały zaakceptowane przez Najemcę w chwili wynajmu, stroną odpowiedzialną za uszkodzenia zostaje Najemca
4. Najemca musi pozostawić wynajęty pojazd na parkingu wskazanym przez MARTINA CARS Jeżeli punkt wynajmu wyposażony jest w tzw. „skrzynkę zwrotu pojazdu”, wówczas Najemca musi w niej pozostawić kluczyki i dokumenty pojazdu, umowę najmu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada).
5. Pozostawienie kluczyków i dokumentów w „skrzynce zwrotu pojazdu”, poza godzinami pracy biura, nie powoduje zakończenia umowy najmu.
6. Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika MARTINA CARS po otwarciu biura.
7. Zakończenie umowy najmu odbywa się po odzyskaniu kluczyków i dokumentów pojazdu, sprawdzeniu pojazdu oraz wpisaniu daty i godziny zwrotu.
8. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuję się datę i godzinę otwarcia punktu MARTINA CARS następnego dnia po zwrocie lub datę i godzinę znajdującą się na parkingowym bilecie wjazdu.

§ 5 Zwrot pojazdu poza punktem MARTINA CARS

1. Zwrot pojazdu poza punktem MARTINA CARS może odbyć się po wcześniejszej akceptacji MARTINA CARS.
2. Jako datę i godzinę zwrotu pojazdu poza punktem MARTINA CARS uważa się datę i godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi MARTINA CARS.
3. MARTINA CARS jest zobowiązany do odbioru pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy.
4. Jeżeli MARTINA CARS nie odbierze pojazdu w podanym czasie, wówczas wszelka odpowiedzialność przechodzi na MARTINA CARS.
5. Odbiór pojazdu zgłoszonego do MARTINA CARS przez Najemcę w sobotę lub niedzielę może nastąpić do godziny 12.00 w poniedziałek.
6. W takiej sytuacji odpowiedzialność Najemcy pozostaje do tego czasu.
7. Jeżeli MARTINA CARS nie odbierze pojazdu do tego czasu, wówczas przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony pojazd.

§6 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej.
2. W przypadku płatności kartą kredytową, MARTINA CARS dokona autoryzacji karty przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogą wystąpić w trakcie jego trwania.
3. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

§7 Rezerwacje i anulacje

1. Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów.
2. MARTINA CARS zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu.
3. MARTINA CARS zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez MARTINA CARS.
4. Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do MARTINA CARS minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, MARTINA CARS obciąży Najemcę częścią utraconych zysków.

§8 Warunki używania pojazdu

1. Postanowienia ogólne
Zabrania się używania wynajętego pojazdu:
a) przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez MARTINA CARS poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w umowie najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez MARTINA CARS warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy pojazdów.
b) jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
c) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
d) poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia MARTINA CARS. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy, Mołdawii i wszystkich krajów nienależących do Unii Europejskiej. W przypadku złamania zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 6,000,00 zł. Ponadto MARTINA CARS obciąży Najemcę kosztami mogącymi wyniknąć w tytuły braku AC ( kradzież samochodu, zdarzenie drogowe, etc.)
e) w wyścigach, rajdach lub zawodach.
f) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody MARTINA CARS.
g) do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
h) do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
i) do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić MARTINA CARS na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
j) do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody MARTINA CARS).
k) gdy zamontowany bagażnik na dach i pozostałe elementy dodatkowe wyposażenia do tego służące nie są dostarczone przez MARTINA CARS.
l) do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.
Ponadto, zabrania się:
ł) palenia tytoniu w pojeździe
m) dokonywania w pojeździe przeróbek, zmian niezgodnych z jego właściwościami i przeznaczeniem pojazdu. W przypadku naruszenia postanowienia MARTINA CARS zastrzega obciążenie Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego w autoryzowanym serwisie obsługi oraz zapłaty utraty wartości pojazdu w związku z dokonanymi zmianami i utraty gwarancji.

2. Odpowiedzialność Najemcy
1. Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu,.
2. Najemca pokrywa w całości koszty związane z mandatami, karami, opłatami za parkingi i opłatami za wjazd do miast, etc.
3. Najemca akceptuje, że MARTINA CARS udostępni Policji lub innym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości dane osobowe Najemcy oraz umowę w przypadkach wynikających w przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub firmą MARTINA CARS.
5. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

§9. Uszkodzenia, utrata, kradzież

1. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, oraz za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu.
2. Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia dodatkowego na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu określonych w umowie i regulaminie.
3. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod warunkiem, że zaakceptował ubezpieczenie dodatkowe, które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody pojazdu z wyłączeniem kradzieży i spalenia. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona umyślnie albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy oraz z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
4. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1.500,00 zł.
5. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszym regulaminie i przepisach prawa ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (majątkowe i osobowe ).
6. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.
7. Wszelkie próby zatrzymania wynajętego pojazdu ponad określony w umowie i regulaminie okres, bez uprzedniego powiadomienia MARTINA CARS będą traktowane zgodnie z treścią art. 278 k.k. jako zabranie pojazdu w celu przywłaszczenia, a tym samym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości zostaną powiadomione w celu podjęcia ścigania.

§10 Wypadki, kradzieże

1. W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję oraz MARTINA CARS.
2. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić MARTINA CARS o wszelkich uszkodzeniach pojazdu.3. Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, MARTINA CARS dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd.
4. Przy wymianie pojazdu zawiera się nową umowę najmu.
5. MARTINA CARS nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków.
6. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać MARTINA CARS pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym.
7. W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia, jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów .
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do MARTINA CARS lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

§11. Ochrona danych osobowych

1 Dane osobowe podane przez Najemcę będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych związanych z promocją usług MARTINA CARS, a Najemca wyraża na nie zgodę.
2. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do danych osobowych podanych MARTINA CARS a także ich prawie ich poprawiania
3. Najemca oświadcza, również że został poinformowany, że podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy najmu.
4. Administratorem Danych Osobowych jest KB Consulting z/s we Wrocławiu

§12. Odpowiedzialność MARTINA CARS

1. MARTINA CARS jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy MARTINA CARS. We wszystkich innych przypadkach MARTINA CARS nie ponosi odpowiedzialności, a Najemca nie będzie czynił MARTINA CARS odpowiedzialnym za takie roszczenia
2. MARTINA CARS nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskiej.

§13. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

MARTINA CARS zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

§14 . Ubezpieczenie dodatkowe pojazdu.

1. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli Najemca nie wykupi ubezpieczenia, MARTINA CARS ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu pojazdu.
2. Ubezpieczenie dodatkowe nie wyklucza pełnej odpowiedzialności finansowej Najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego warunków najmu, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczenia.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawartymi umowami najmu, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą MARTINA CARS.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2017 r.